top of page

Vad vet vi om ultrakorta PFAS?

Updated: Mar 31, 2023

Ultrakorta PFAS är en grupp av PFAS som blir mer och mer uppmärksammade både vetenskapligt och i media. I samband med att förslaget att förbjuda användning av PFAS i EU offentliggjordes i februari år 2023. Gick KEMI ut med utgifterna att årligen hamnar 75 000 ton av PFAS i miljön i Europa. Textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen!

Årligen hamnar 75 000 ton av PFAS i miljön i Europa- KEMI

I en sammanställning av den data om import/produktion som finns i REACH visar att fluorgaser och ultrakorta är de PFAS som numera importeras/produceras i störst volymer (Arp och Schymanski 2022). Trots att produktionen av ultrakorta PFAS är störst volymmässigt idag. Är ultrakorta PFAS är den PFAS grupp som det finns minst forskning kring.


Vad har ultrakorta PFAS för funktion och var används de?


En av de viktigaste användarna av ultrakorta PFAS är luftkonditionering, kylning samt värmepumpssektorn. För närvarande används HFC och HFO i stora volymer. I miljön kommer dessa ämnen brytas ner till TFA. TFA och andra ultrakorta PFAS-föreningar är väldigt mobila i miljön. De transporteras i atmosfären och haven och exponerar både vår lokala ekosystem men även de långt bort i Arktis. Är ultrkorta PFAS farliga?


Figur. Fördelning av långkedjiga, kortkedjiga och ultrakorta PFAAs visas i figuren. Notera att för PFCAs och PFSAs skiljer sig antalet fullt fluorerade kolatomer inom grupperingarna. Generellt så har PFCAs +1 längre fullt fluorerad kolkedja jämfört med PFSAs i klassningen för långkedjiga och kortkedjiga. En anledning till detta är att de funktionella grupperna påverkar hur molekylerna sprids och fastläggs i miljön. För ultrakorta är det tvärtom, detta eftersom det inte finns PFSAs med fullt fluorerad kolkedja.


Ett ämne kan klassas som ett miljögift om det uppfyller någon eller några av följande kriterier:

  • Ämnet är främmande för ekosystemet, ett xenobiotika.

  • Ämnet är fettlösligt och kan därför ansamlas i levande vävnad. ?

  • Ämnet är stabilt, det vill säga att det inte bryts ned så lätt.

  • Ämnet har vidsträckt spridning.

  • Ämnet tas upp av levande organismer och anrikas i näringspyramiden, biomagnifikation. ?

  • Ämnet ansamlas via födan i organismens vävnad och koncentrationen ökar med tiden, bioackumulering. ?

En snabb överblick över kriterierna visar att ultrakorta PFAS kan klassas som miljögifter. Men om de inte ansamlas i vävnad eller om de inte betyder det att de inte är farliga? Det är några frågor som går att ställa. Nya studier visar dock att mängden av ultrakorta PFAS i ett prov uppgår mot 70% av den totala mängden uppmätta PFAS. Så trots att de inte ansamlas kommer koncentrationen som organismer exponeras för vara väldigt hög. Halten som uppmäts i miljön kommer öka över tid om produktionen är densamma som nu.


Till skillnad från den ackumulerade kunskapen om tillverkning, användningsområden och giftighet av PFOA och PFOS. Är kunskapen gällande ultrakorta PFAS blygsam. Idag finns ett fåtal studier gällande ultrakorta PFAS som TFA, dessutom saknas mycket kunskap gällande dess förekomst i vår närmiljö.


Sellén & Filipovic samarbetar med Eurofins för att ta fram metoder som ska kunna belysa problematiken med ultrakorta PFAS i miljön. Då metoden har blivit allmänt tillgänglig kan screening av vattendrag utföras. Läs mer om metoden här!


Under Renare Mark vårmöte 2023 i Linköping presenterade vi den första studien från en konsultfirma som omfattar analys av ultrakorta PFAS. Ju mer vi vet desto snabbare kan vi agera för att minska utsläpp av oönskade kemikalier i miljön.


Vill du veta mer kontakta Marko Filipovic eller Ebba Sellén.
Comments


bottom of page