top of page

MASSBALANS AV PFAS I VATTENFÖREKOMSTER

Vi är otroligt glada att driva fram ett PFAS-projekt som håller absoluta topp-klass åt Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Syftet med det här projektet är att kvantifiera flöden av PFOS och PFAS inom avrinningsområdena för Flaten, Drevviken och Magelungen. Målsättningen är att identifiera och rangordna vilka transportvägar och potentiella källor som bidrar till föroreningen för respektive vattenförekomst. Resultaten kommer ligga till grund för prioritering av åtgärder för att minska den fortsatta spridningen av PFAS-föroreningar till de aktuella vattenförekomsterna.

Foto: Konsulter från Sellén & Filipovic som utför flödesmätningar i ytvattendrag.


Stockholms stad bedriver sedan år 2009 miljögiftsövervakning i stadens vattenförekomster. PFAS har mätts i fisk sedan år 2010 och i ytvatten sedan år 2012. Ytvatten provtas och analyseras månadsvis, medan biota (muskel från abborre) provtas och analyseras årsvis. Resultat från miljögiftsövervakningen visar höga halter PFAS i Flaten, Drevviken och Magelungen. Ingen av sjöarna uppnår god ytvattenstatus avseende PFOS. I traditionell miljöövervakning identifieras oftast inte viktiga källor eller transportvägar för föroreningar. För att öka förståelsen om spridning av PFAS i avrinningsområdena för Flaten, Drevviken och Magelungen utförs en systematisk provtagning av inflöden/utflöden som möjliggör massbalansberäkningar för att identifiera potentiella källområden och transportvägar.

Tankesättet massbalans är ett verktyg som kan användas för att skapa en ökad förståelse gällande källor och spridning av föroreningar.

I mitten av oktober och november hade vi på Sellén & Filipovic några riktigt häftiga dagar i fält! Vi tog på oss våra vadarbyxor och vadade ut i små och stora åar och bäckar där utförde vi flödesmätningar och direktmätningar av vattnets kemiska och fysiska egenskaper. Dessutom utförde vi ytvattenprovtagning avseende på PFAS. Proven är skickade till Eurofins, ett laboratorium som vi tycker håller hög klass på PFAS analyser, som också är vår samarbetspartner i detta projekt. Analysomfånget är närmare 50 stycken olika PFAS, långa korta, ultrakorta och cykliska varianter.

Resultaten kommer bli spännande att utvärdera!

Något som man lär sig som konsult att verkligheten ser betydligt annorlunda ut jämfört med kartan i provtagningsplanen. Diken kan se små ut på karta men vara djupare i verkligheten och tvärt om. Underlaget är inte alltid hårdgjorda ytor, det kan vara gyttjiga bottnar och sjunkande slam. Trampar du snett, sjunker du lätt. Men finns det goda säkerhetsrutiner i arbetet kan risker minimeras och arbetet fortskrida smidigt. Viktigast av allt är säkerhet i fält!

Vi är också imponerade av våra nya juniorkonsulter, vilket positiv energi de har!!

Detta är flera viktiga miljökompetenser som används i detta projekt allt ifrån kemi till hydrologi. Om du behöver hjälp med att utforma en provtagning eller vill testa denna typ av undersökning på en eller flera sjöar. Ring, mejla eller kontakta oss på våra sociala medier så hjälper vi dig.


Comments


bottom of page