top of page

Kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy

Sellén & Filipovic AB ledningsystem

Vår ledningssystem är upprättad och certifierad i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001, IDT. 

6341c8_144672ae396e45eeb5913641a0caf3bb~mv2.webp

Kvalitetspolicy

Sellén & Filipovic AB arbetar med konsulttjänster inom miljöteknik. Sellén & Filipovic ska stötta sina kunder med specialistkompetens om miljöföroreningar och miljöundersökningar. För att upprätthålla hög kvalitet i våra uppdrag och på våra leveranser ska medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Sellén & Filipovic ska även bibehålla fokus på att ständigt uppdatera och förbättra vårt arbete, våra tjänster och kundrelationer.

20230531_160330.jpg
20230801_091120.jpg
20230503_140751.jpg

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet prioriteras högt med målet att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet samtidigt som vi främjar deras välbefinnande och utveckling. Vi sätter stort fokus på att följa lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet som utgör vår miniminivå och arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön i både organisatoriskt, socialt och fysiskt avseende. Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier och strävar efter en arbetsplats som genomsyras av öppenhet, jämlikhet och respekt för alla medarbetare.

Miljöpolicy

Sellén & Filipovic AB arbetar med konsulttjänster inom miljöteknik. Genom att arbeta aktivt med miljöfrågor både externt och internt ska Sellén & Filipovics verksamhet medföra en så liten miljöbelastning som möjligt – ambitionen är att uppdragen ska ge en nettoförbättring för miljön.

20230306_160903.jpg

Målsättningar

Kvalitet

  • Resultat och leverans ska hålla hög kvalitet och motsvara kundens förväntningar i varje enskilt uppdrag.

  • Våra uppdrag ska genomföras på ett för kunden och oss kostnadseffektivt sätt.

  • Vår goda kommunikation ska göra att vi hittar lösningar som uppdragsgivare, myndigheter och Sellén & Filipovic, i egenskap av specialister, ser som kloka och väl anpassade till aktuella förutsättningar

 

Miljö

Uppdrag ska bidra till en nettoförbättring av miljön, även invägt aspekter som klimatförändringar, biologisk mångfald, etc. Såväl verksamhetens som kundens miljöpåverkan ska beaktas.

  • De rekommendationer vi ger och de tjänster vi utför ska uppfylla svensk miljölagstiftning, vara i linje med Sveriges miljömålsarbete, samt uppfylla eventuella andra myndighetskrav som aktuellt område eller uppdragsgivare omfattas av.

  • Resande ska begränsas. När resor är motiverade ska det färdmedel som ger minsta möjliga miljöpåverkan väljas, efter att tids- och kostnadsaspekter beaktats.

  • En hög och bred kunskapsnivå om aktuella miljöproblem ska bibehållas som en grund för medarbetarna att göra kloka val ur miljösynpunkt.

 

Arbetsmiljö

  • Arbetsplatsen ska vara öppen och tolerant där medarbetare är hjälpsamma och har ett positivt bemötande. Kränkningar ska inte förekomma.

  • Arbetsbelastningen ska vara balanserad; roller, ansvar och förväntningar ska vara tydliga.

  • Medarbetare ska veta var de vänder sig och vilken hjälp som finns om arbetsmiljön brister på något sätt.

 

I Sellén & Filipovics ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö finns mätbara mål som följs upp och revideras årligen vid ledningens genomgång.

Add your own content here. Click to edit.

bottom of page