top of page

PFAS – Hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

Updated: Oct 28, 2022

Mälarförbundet, Rich Waters, Life och Havs och vattenmyndigheten bjöd på en riktig fullspäckad dag med sju väldigt intressanta presentationer gällandende PFAS problematiken i Mälaren, miljökontroller och deras betydelse, saneringstekniker fungerar de och framtidstänk, hantering av PFAS i lakvatten från deponier, arbete med PFAS i en kommun samt presentation av den nationella samordning och vägledning som är i full gång.


Ett samarbetsprojekt mellan Norrvatten och SVOA presenterades som belyste Källor till PFAS, massbalans för Mälaren-Görväln. Vatten i Mälaren som förser cirka 2 miljoner människor med dricksvatten är påverkat av PFAS. Idag är halterna precis under våra riktvärden. Men hur det kommer se ut i framtiden är det ingen som vet. Genom att identifiera källor av PFAS uppströms dricksvattentäkten är ett framgångsrecept för att minska spridning av PFAS i miljön. Ett sätt att säkra vår dricksvattenförsörjning. Det finns många identifierade punktkällor. Rapporten visade att mer än 50% av PFAS inflödet till Mälaren är idag okänt. Dessa okända källor är viktiga att belysa för att problemet ska bli hanterbart i framtiden. Kort måste vi identifiera och stoppa spridning från väldigt potenta källområden.

Presentation från Naturvårdsverket, Foto: Marko Filipovic


Länsstyrelsen i Stockholm skapar ett digitalt verktyg (PFAS-Storymap). Den tillgänglighetsanpassade informationen är till för medborgarna att lära sig mer om PFAS. Ett klart intressant tillvägagångssätt att utbilda allmänheten.


Mälarens vattenvårdsförbund och Stockholms stad har arbetat med provtagning av PFAS i ytvattenförekomster och i fisk. Det är ett stort arbete som utförs med miljöövervakning. Åhörarna fick ta del av resultatet från 2019–2021 års provtagningar och lära sig mer om vikten av ett bra miljöövervakning som sträcker sig över tid.


Katrineholms kommun bjöd på nyttig information hur de arbetar med PFAS. Samt så berättade de om ett spännande samarbete där de kommer testa en ny saneringsmetod baserad på sonolys. Hur spännande är inte det?


Naturvårdsverket berättade om den nationella samordningen av PFAS arbetet. De delade med sig om senaste nytt inom kommande vägledning. Kunskap behövs både inom kommuner men också för miljökonsulter.


IVL berättade om erfarenheter från flertal pågående och avslutade projekt där rening av PFAS undersöktes med olika metoder. Åhörarna fick se några exempel på hur olika utformningar av reningskrav påverkar kostnadseffektiviteten med reningen samt hur rening av avloppsvatten från PFAS påverkar massflödet av PFAS i samhället.


Sista presentationen hölls av Ragn-Sells där de delade med sig hur de behandlar både lakvatten och massor inför deponering för att renas från PFAS. Vidare berättade de om vilka tekniker som används idag, vilka utmaningar som PFAS-föroreningar innebär, samt om projekt som drivs för att utveckla reningsmetoderna.


Dagen avslutades med en workshop, där jag som miljökonsult och tidigare beställare fick ta in nyttig information av kommuner som berättade att tydlig vägledning är något som de saknar speciellt i frågor som gäller PFAS. En spännande dag avslutades med huvudet fullt med tankar och nya idéer hur vi ska göra miljön säkrare för framtiden.

Comments


bottom of page