top of page

Uppdatering av riktvärde (MKM) för bly i jord

Updated: Jan 17, 2023

Naturvårdsverket har gjort en översyn av underlagen för beräkning av generella riktvärden för bly. Översynen initierades av att EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) sänkte sin rekommendation för det toxikologiska referensvärdet för bly. När det sänkta referensvärdet tillämpas direkt i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden ger det ett riktvärde för känslig markanvändning (KM) på 11 mg/kg, vilket är lägre än den nationella bakgrundshalten (20 mg/kg).

Naturvårdsverkets utredning visar att ett så lågt riktvärde för KM riskerar att få stora konsekvenser på flera områden, medan nyttan – minskade risker för människors hälsa – inte är tydlig. Därför kommer riktvärdet för KM fortsatt att vara 50 mg/kg.


För mindre känslig markanvändning (MKM) sänks riktvärdet från 400 mg/kg till 180 mg/kg. Ändringarna gäller från och med nu.

 

Dessutom har Naturvårdsverket genomfört andra uppdateringar för bly i beräkningsverktyget. Bland annat höjs nu begränsningsvärdet för korttidsexponering från 600 mg/kg till 1 000 mg/kg för att motsvara uppdaterad kunskap om halveringstiden för bly i människa.

 

Om man är intresserad hur Naturvårdsverket har fattat dessa beslut så finns bra information på deras webbplats:


Det kommer bli spännande att se hur äldre klassningar i verksamheter kommer att omvärderas efter detta beslut.

 

تعليقات


bottom of page