top of page

SANERING OCH MILJÖKONTROLL

Tänk om det fanns ekonomi att sanera alla platser där historiska miljöskulder finns, tänk vilka fantastiska möjligheter det skulle ge till nya förskolor, skolor och boenden. För att nå detta scenario hjälper Sellén & Filipovic Strängnäs kommun med miljökontroll i detta fantastiska projekt. Vi hjälper till att följa upp miljökrav som ställs vid saneringen.

I Strängnäs invid en väg finns en skogsdunge som omfattas av detaljplan. Vid en första anblick möts man av vacker natur, men i markytan syns asfaltbitar och någon meter ner finns ännu mer förorenade schaktmassor. Massorna användes för utfyllnad för många år sedan. Föroreningarna är främst tjärasfalt, en typ av asfalt som innehåller höga halter polyaromatiskakolväten (PAH). PAH-ämnena är vid höga halter skadliga för människa och miljö. I detta område är PAH-halterna förhöjda och efter planerad exploatering finns risk att människor exponeras.


Bostäder ska byggas så riskerna behöver minskas. Markanvändningen styr vilka grupper som exponeras, hur de exponeras och i vilken omfattning. Markanvändningen påverkar även vilka krav som bör ställas på skydd av områdets markmiljö. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). I detta fall är målet att halterna ska vara under KM.

Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att utföra miljökontroll inom detta område.

Under följande veckor kommer vi utföra miljökontroller. Vi kommer stötta personalen vid saneringen så att spridning av förorening till omgivande miljö minimeras. Om föroreningar förekommer över KM i jord, kommer vi att se till att de omhändertas på rätt sätt. En miljökontroll är inte bara en miljökontroll, det är också ett sätt att säkra miljön för framtiden.

Comments


bottom of page